شکرا🌺😊👌
2018-02-01
اااااااااااااه ماصدقت عیونی لما شفت فی فصل جدید 😍😍😍 فصل جمیل بس خلص بسرعه 😢 اللهم زیدچ یا طولت البال لما یجی الفصل التالی 😭😭😭 شکرا الترجمه رائعه کلعاده 👌❤🌺
2018-01-31
شی صبرنی 8 اشهر 😭😭😭 اخخخخ عله هل فراق الحزین😭😭😭ماساتو یا لئیم یعنی عادی گولها روحی و تروح خلاص لیش ترجع و اتگول یالی ما عندچ اسم 😭😭😭 عورلی گلبی اب هل جمله 😭😭😭 مسکینه یا ران 😢 آه قلبی الصغیر لا یتحمل 😢😢 شکرا علی الترجمه 💜🌺💙 اتمنی عن جد الفصل التالی ما یتأخر 8 اشهر 😢
2018-01-24
رااااااااان 😭😭😭 هیه صح ماراح تموت بس المشهد یبقی مؤلم و حزین 😢😢😢 احداث قمه الحماس 😨😨😍😍😲😲 اخخخ لیش ماخلت ماساتو یقتل هل کاراسو و نرتاح منه 😑😑😑 متحمسه للفصل التالی 😍😍 شکرا علی الترجمه السریعه 🌺🌺💙💜 فایتینگ 👊👊
2018-01-23
یییییییییییییییییییییییی😨😨😨😨😨😨😨😨 لیش دفعتها 😢😢😢😭😭 شریره لئیمه مریضه 😑😑😑👊👊👊 راح اموت لین ینزل الفصل التالی اربعین صفحه مرت مثل صفحتین 😢😢 شکرا علی المجهود و الترجمه السریعه ❤💙💜❤
2018-01-22
فصل رهییییب😂😂😂😂 اتحمست لبعد حفله الورود 😂😂😂 یعنی شنو ابراسه هل شیطان 😞😞😂😂😂 شکرا علی الترجمه الرائعه 🌺👌😍
2018-01-21
شکککککککککررراااا 🌺💙❤💜 یا الله کنت استناها من زمااان 😍😍😍❤❤💜💜💙💙🌺🌺
2018-01-21
و اخیرا شفنا شی تطور 😍😍😂😂 متحمسه للفصل الجای❤❤ شکرا علی الترجمه 💜🌺 فایتینگ👊
2018-01-20
شکککررراااا😍😍😍😍 من زمان و استنا الفصل الجدید ❤❤
2018-01-19
شکرا علی الترجمه و ارجوا الاستمرار 👌💜💙
2018-01-15

0Artemis0