2017-05-19 Tales of Demons and Gods
2017-04-07 Shen Yin Wang Zuo
2017-04-07 Black Haze
2017-04-07 The Scholar's Reincarnation
2017-04-06 Overlord
2017-04-02 The Legendary Moonlight Sculptor
2017-04-02 The Falling Hero
2017-04-01 Dragon Ball Super
2017-04-01 Tang Yin Zai Yi Jie
2017-04-01 Doulou Dalu
2017-04-01 Zui Wu Dao